Scenarier for Løkta - utvikling av samfunn og næring

Prosjektet ”Scenarier for Løkta” er et oppdrag fra Løkta Bygdekvinnelag der Nordlandsforskning er engasjert for å analysere resultater fra en spørreundersøkelse bygdekvinnelaget har gjennomført som ledd i et utviklingsprosjekt for Løkta. På grunnlag av data fra spørreundersøkelsen har Nordlandsforskning utarbeidet noen framtidsscenarier for Løkta som presenteres på en utviklingskonferanse på Løkta 19. – 20. oktober 2006.

Sammendrag
Løkta er et lite øysamfunn i Dønna kommune i Nordland som opplever det som en stor utfordring å opprettholde folketallet. En forholdsvis stor nedgang i folketallet de siste åra gjør at det blir en utfordring å beholde viktige samfunnsfunksjoner som gjør det mulig og attraktivt å bo på øya. Dette kan betraktes som en negativ spiral som leder til tap av trivselsfaktorer, flere tapte arbeidsplasser og ytterligere fraflytting. 

Gjennom Løkta utviklingsprosjekt (LUP) ønsker Løkta bygdekvinnelag å gjøre noe med denne utviklinga. De har satt i gang ei mobilisering for å snu en negativ trend. Gjennom prosjektet vil de fokusere på hva som er positivt og mindre positivt med Løktasamfunnet og på muligheter framover. Dette ønsket de å dokumentere gjennom en spørreundersøkelse rettet til alle som bor på øya og til personer som har flyttet fra Løkta de siste ti årene. For å skape interesse rundt prosjektet, kom også ideen om å lage en konferanse som kan fungere som diskusjonsforum og idédugnad for videre mobilisering til utvikling av Løkta.

Skrevet av Lars Rønning

Publikasjonsnr.
2006-1011
ISBN
0804-1873
Antall sider 38
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern