Samisk språkundersøkelse (rapport 7/2012)

Rapporten kartlegger den samiske språksituasjonen ut fra en kvantitativ undersøkelse på individnivå og kasusstudier i 12 kommuner.

Sammendrag
Rapporten kartlegger den samiske språksituasjonen ut fra en kvantitativ undersøkelse på individnivå og kasusstudier i 12 kommuner. Det er store variasjoner i språk-ferdigheter og profilen på denne mellom nord-, lule- og sørsamisk.

I samiske kjerneområder brukes samisk i mange ulike samhandlings-situasjoner. I lulesamisk område er språk-ferdighetene ennå relativt sterke, men språket brukes på færre arenaer. I småkommuner fra Finnmark til nordre Nordland er det i dag få som behersker samisk.

For sørsamisk språk har en tidlig fornorskning til en viss grad blitt snudd til en revitalisering, men dette har ført til et mer skriftbasert språk. Økt bruk av samisk språk følger der kommuner og samiske miljø samarbeider. Tilgang til opplæring i samisk på skolen er ennå mangelfull. Også voksne har interesse av opplæringstilbud i samisk.

Rapporten danner et godt empirisk grunnlag for videre arbeid for å styrke de samiske språkene i Norge.

 

Publikasjonsnr.
7/2012
ISBN
978-82-7321-629-8
Antall sider 224
Pris kr 250
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern