Rapporter

Kommunale topplederes syn på lønns- og forhandlingssystemet som arbeidsgiverpolitisk virkemiddel

Rapporten oppsummerer de viktigste funnene fra forskningsprosjektet ”Lønn som fornying - vil lønns- og avtalesystemet møte fremtidige behov?” Studien undersøker kommunale topplederes syn på det gjeldende lønns- og forhandlingssystemet og er utført på oppdrag fra Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS).

Les mer: Kommunale topplederes syn på lønns- og forhandlingssystemet som arbeidsgiverpolitisk virkemiddel

Kjønn og innovasjon

Gender and innovation - Learning from regional VRI‐projects. Konklusjonen i rapporten er at mesteparten av innovasjonsstudiene som er gjort så langt, fokuserer på bransjer dominert av menn. Innovasjon i "feminine" sektorer hvor kvinner arbeider, servicebransjen og offentlig sektor, er lite studert og har derfor ikke blitt regnet som innovative.

Les mer: Kjønn og innovasjon

På vei fra læreplan til klasserom

Rapporten omfatter en studie av læreres planlegging for implementering av Læreplan for Kunnskapsløftet, LK06 gjennom å se på hvilke plansystemer som utvikles, innholdet i planene og hvordan planprosessene har foregått. 

Les mer: På vei fra læreplan til klasserom

Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll som verktøy i egenkontrollen i kommuner og fylkeskommuner

Den overgripende problemstillingen har vært: ”Hvor godt fungerer forvaltningsrevisjon og selskapskontroll som verktøy i den kommunale egenkontrollen?”. Data er samlet inn gjennom intervjuer i 8 (fylkes)kommuner; med administrasjonssjef, ordfører og sekretær for kontroll-utvalget. Spørreskjemaundersøkelse dekker 328 kommuner og ble besvart av 43 kontrollutvalgssekretærer. For årene 2006 -2008 ble det bestilt 1245 forvaltningsrevisjoner og 403 selskapskontroller. Både den kvalitative og den kvantitative undersøkelsen peker nokså entydig i retning av at forvaltningsrevisjon er en viktig form for folkevalgt tilsyn og kontroll med den (fylkes)kommunale forvaltningen. Selskapskontroll har ennå ikke på samme måte ”satt seg” og har et klart forbedringspotensial.

Les mer: Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll som verktøy i egenkontrollen i kommuner og fylkeskommuner

Med ! eller ? Virkninger av, og utfordringer ved, gjenopprettende rett som alternativ til straff

thumb_14Med ! eller ? Virkninger av, og utfordringer ved, gjenopprettende rett som alternativ eller supplement til straff, tematiserer utfordringer ved bruk av gjenopprettende rett i saker med alvorligere personkrenkende handlinger, vold og trusler. Fokus har vært på anvendelse av konfliktråd som alternativ eller supplement til straff. Hele rapporten finner du her.

Les mer: Med ! eller ? Virkninger av, og utfordringer ved, gjenopprettende rett som alternativ til straff

Næringsvirksomhet og friluftsliv i nordnorske verneområder: konflikt eller samarbeid?

Rapporten presenterer resultater fra en studie av naturbruk og vern knyttet til åtte nordnorske verneområder. Politiske målsettinger om naturvern kombinert med næringsutvikling i og rundt verneområdene har ført til en rekke små foretak og etableringsforsøk innen reiseliv og opplevelsesproduksjon. Utvikling av naturbruk kombinert med vern fordrer en bevisst markedsutvikling der tilbudet av tjenester og betalte opplevelser utvikles parallelt med, og uten at det kommer i konflikt med nordmenns tradisjonelle friluftsliv. Verneplanprosesser bør forsøke å utnytte en felles forståelsen mellom grunneier- og verneinteresser, og unngå at planprosessen blir arena for polariserte holdninger og eskalering av konflikter.

Les mer: Næringsvirksomhet og friluftsliv i nordnorske verneområder: konflikt eller samarbeid?

SÁMI - OM06 SÁMI OAHPAHEAPMI

Dát lea prošeavtta vuosttaš oasseraporta. Raporta álggos viidát geahčada sámi skuvlla historjjálaš ja servodatfágalaš dilálašvuođa, earret eará vai oažžu ovdan man iešguđetlágan eavttut leat go sámi oahppoplána galgá váldojuvvot atnui. Nubbi váldooassi raporttas álggos guorahallá jearahallamiid ja dokumeantaiskosiid vuođul mot iešguđet oasseváldit leat lihkostuvvan láhčit ja váldit atnui Máhttoloktema –Sámi. Dán guorahallanbargui biddjojuvvo governance -perspektiiva. Loahpalaččat raporta guorahallá iešalddis Máhttoloktema 2006 Sámi Oahppoplána. Dat dahkkojuvvo obbalaš oahppoplánateoriijaid vuođul ja buohtastahttimiin O97S:in ja parallealla dáru plánain (OM06).

Les mer: SÁMI - OM06 SÁMI OAHPAHEAPMI

Organisering og regionalisering

Rapporten dokumenterer en studie og analyse av organisatoriske vurderinger i forbindelse med regional lokalisering av offentlige næringsrettede institusjoner og private bedrifter. Ofte blir det antatt at en (re)lokalisering på flere steder vil medføre tap av effisiens og effektivitet. Studien viser eksempler på private bedrifter som har funnet nye måter å organisere seg på som reduserer det interne tapet av effisiens gjennom etablering av lærende organisasjoner. Studien viser også at ledelsesutøvelse med vekt på god kommunikasjon, lærings- og utviklingsmuligheter og god koordinering synes å være viktigere enn avstand. I et utviklingsperspektiv vises det også at avstandskostnader vil være betinget av hvilket teknologinivå, endringstakt og hvilken modningsfase bransjen befinner seg i.

Les mer: Organisering og regionalisering

Erfaringsbasert kunnskap i norsk atomberedskap - medvirkning fra berørte parter

Erfaringsbasert kunnskap i norsk atomberedskap - medvirkning fra berørte parter. Den identifiserer og oppsummerer erfaringer fra rehabilitering av forurensede områder etter Tsjernobylulykken.

 

 

Les mer: Erfaringsbasert kunnskap i norsk atomberedskap - medvirkning fra berørte parter

- Miljøet hos oss er helt konge!

Om nærvær og (syke)fravær i kommunale sykehjem og barnehager i Norges fem største byer.forside
Denne rapporten presenterer resultatene fra en intervju- og en spørreskjemaundersøkelse som ble foretatt blant enhetsledere i kommunale sykehjem, styrere i barnehager og ansatte innen-for disse to sektorene i Oslo, Bergen, Trond¬heim, Stavanger og Kristiansand på oppdrag fra Storbyforskning.

Les mer: - Miljøet hos oss er helt konge!

Barnevernet på ny kurs? Det nye Barnevernet et forsknings- og utviklingsprosjekt i barnevernet

- Sluttrapport fase 1 -

Denne undersøkelsen tok sikte på å få frem en bred oversikt over familiene som har kontakt med barnevernet. Informantene er foreldre. Ut fra sammenstilling av opplysninger fra familiene med registerdata, kan en regne med at utvalget av familier som kom med, er representativ for barnevernets brukerfamilier i store og mellomstore kommuner. To forbehold bør nevnes. Det strategiske utvalg som vi trakk ut overrepresenterte familier som nylig var meldt til barnevernet. Det ble også en noe større andel av langtidsbrukere (familier som hadde hatt kontakt med barnevernet i to år eller mer) i det endelige utvalg av familier, enn hva vi tok sikte på. Disse skjevheter er ikke av meget stor betydning og vi har tatt høyde for dem i tolkning av resultater.

Les mer: Barnevernet på ny kurs? Det nye Barnevernet et forsknings- og utviklingsprosjekt i barnevernet

Hverdagsliv og drømmer. For unge som står utenfor arbeid og skole

Denne rapporten er basert på forskningsprosjektet; ”Unge utenfor opplæring og arbeid”, som har til hensikt å gi en utdypet kunnskap om hvordan unge som blir betegnet som utenfor ungearbeid og opplæring opplever sin hverdag og sin livssituasjon. Prosjektet er finansiert av Barne- og likestillingsdepartementet (BLD), og er en del av en større satsning kalt ”Unge utenfor”, med sikte på å motvirke marginalisering og utestegning fra utdanning og arbeidsliv. Satsningen er særlig rettet mot risikoutsatte unge i alderen 15-25 år. Forskningsprosjektet som denne rapporten bygger på startet opp i oktober 2008 og ble avsluttet i juni 2009.

Les mer: Hverdagsliv og drømmer. For unge som står utenfor arbeid og skole

Hjelp når livet rakner. Evaluering av incestsentrene og incesttelefonen

Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) har gitt Nordlandsforskning i oppdrag å evaluere incestsentrene og den landsdekkende incesttelefonen, som er hjelpetilbud til mennesker som tidligere har vært utsatt for incest og seksuelle overgrep. Evalueringen ble gjennomført høsten 2008 og vinteren 2009, og ble avsluttet 1. mai 2009.

I denne rapporten presenteres en evaluering av incestsentrene og incesttelefonen. Sentrale tema i evalueringen har vært incestsentrenes tilbud, kompetanse, organisering og samarbeid med det offentlige hjelpeapparatet, samt den landsdekkende incesttelefonen og stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep (FMSO).

Les mer: Hjelp når livet rakner. Evaluering av incestsentrene og incesttelefonen

Resultatevaluering av SIVAs industri-inkubatorprogram

Denne rapporten er en resultatevaluering av SIVA sitt industri-inkubatorprogram. Rapporten vurderer i hvilken grad programmet har hatt positive effekter og bidratt til å redusere markeds- og systemsvikt. Vi finner at programmet har fra middels til høy grad av addisjonalitet og tilfredsstillende måloppnåelse. Samtidig er det tidlig å vurdere effekter og resultater da de fleste av industri-inkubatorerene og inkubatorbedriftene er relativt nyetablerte. Rapporten bygger på intervjuer av – og spørreundersøkelser send til – morbedrifter, inkubatorbedrifter og inkubatorledere.

Les mer: Resultatevaluering av SIVAs industri-inkubatorprogram

Vern av skog på statens grunn Helgeland - konsekvenser for skogindustrien

Prosjektet er gjennomført på oppdrag av Fylkesmannen i Nordland. Spørsmålsstillingene som drøftes i rapporten er hvordan gjennomføring av vern i foreslåtte områder på statens grunn på Helgeland vil kunne komme til å påvirke treindustri og virksomhet relatert til skogbruk i regionen.

Les mer: Vern av skog på statens grunn Helgeland - konsekvenser for skogindustrien

Like sikkert som snø - arbeidskvalifisering som del av soning

Ved Nordlandsforskning har vi gjennom flere år jobbet med studier av marginaliseringsprosesser i arbeidslivet. I 2007 gjennomførte vi en spørre­undersøkelse rettet til ledere og ansatte i arbeidsdriften ved samtlige av landets fengsler, med spørsmål om deres vurdering og holdninger til dagens situasjon innen arbeidsdriften. Resultatene fra spørreundersøkelsen var den direkte foranledningen til den studien vi presenterer her. I de senere årene har også flere andre temaer og problemstillinger knyttet til rettsikkerhet, juridifisering og sonings­former vokst frem som et studiefelt ved Nordlandsforskning. Det handler eksempelvis om rettsikkerhet for særlig utsatte grupper, forsøk med alternative straffereaksjoner overfor unge lovbrytere og studier av økende rettsliggjøring på ulike samfunnsområder.  Den studien vi presenterer her kan ses som å kombinere to viktige forskningstemaer ved vårt institutt. Studien er samfinansiert av programmet ”Forskningsmidler arbeid og velferd” (FARVE) i NAV og Kriminal­omsorgsavdelingen i Justis- og Politi­departementet. Vi takker begge instanser for midler til å gjennomføre studien.

Les mer: Like sikkert som snø - arbeidskvalifisering som del av soning

Læreplan, læreverk og tilrettelegging for læring

- Analyse av læreplan og et utvalg læreverk i naturfag, norsk og samfunnsfag.

Les mer: Læreplan, læreverk og tilrettelegging for læring

En jobb å eldes med? Kjennetegn ved noen gode arbeidsplasser innenfor kommunal eldreomsorg

Rapporten er en studie av seks sykehjem med det formål å finne trekk ved den gode arbeidsorganisasjon, der det er lavt sykefravær og lav turnover. Søkelyset rettes mot arbeidsmiljø, arbeidsvilkår og organisatoriske forhold som undersøkes gjennom intervju med ansatte og ledelse. Den gode arbeidsorganisasjon ivaretar ansatte både som fagperson, ansatt og som individ.

Les mer: En jobb å eldes med? Kjennetegn ved noen gode arbeidsplasser innenfor kommunal eldreomsorg

Sykefravær og uføretrygd - et spørsmål om mer enn sykdom og sykelighet

En kvalitativ studie av arbeidsfravær i Bodø kommune.
Rapporten belyser årsaker til og prosessene rundt (syke)fravær og uføretrygding i Bodø kommune. Fokuset har spesielt vært rettet mot sosial og helsesektoren, SFO, barnehage og renhold. Det rettes et fokus mot strukturelle, organisatoriske og individuelle forhold. Målet har vært å belyse de prosesser og opplevelser og refleksjoner involverte aktører har knyttet til fraværsforløp.

Les mer: Sykefravær og uføretrygd - et spørsmål om mer enn sykdom og sykelighet

Omsorg, vennskap og entreprenørskap

Om barnehagens fortolkning og utvikling av entreprenørskapsbegrepet.
Rapporten oppsummerer erfaringer fra et pilotprosjekt i to barnehager i Nordland fylke, der målet var å utvikle metode for arbeidet med Barnas Bedrift. Rapporten viser til barnehagens prosess og erfaringer med arbeidet og forsøker avslutningsvis å komme med noen tilrådinger for hvordan andre barnehager kan jobbe med Barnas Bedrift, eller entreprenørskap i barnehagen.

Les mer: Omsorg, vennskap og entreprenørskap