Prosjekt Lærlingebedrift. Kartlegging av et prøveprosjekt på entreprenørskap i fagopplæring

Dette arbeidsnotatet presenterer resultatene etter en kartlegging av prøveprosjektet Lærlingbedrift, som har pågått i Nordland Fylkeskommune mellom 2002 og 2006.

Sammendrag
Kartleggingen er gjort som et forprosjekt på oppdrag fra Nordland Fylkeskommune. Hensikten har vært å dokumentere erfaringene fra prosjektet. Denne dokumentasjonen vil danne grunnlaget for en senere evaluering av prosjektet. 

Vi vil takke alle som har bidratt med sin tid for at vi skulle få et godt datagrunnlag i arbeidet. Dette gjelder først og fremst lærlingene som har deltatt i prøveprosjektet, og ansatte ved Meløy Videregående Skole. Disse er intervjuet, og har vist stor interesse og vilje til å dele sine erfaringer med prosjekt Lærlingbedrift. Takk også til Anton Hoff i Nordland Fylkeskommune, som har framskaffet våre skriftlige kilder, og vist stor interesse og engasjement underveis.

Skrevet av Erika Søfting, Gry Agnete Alsos

Publikasjonsnr.
2006-1004
ISBN
0804-1873
Antall sider 24
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern