Pragmatisme, kritisk realisme og evolusjonær teori - en vitenskapsteoretisk syntese

Basert på hovedoppgave i økonomisk geografi, Universitetet i Oslo (1994): Selv-organisering: et evolusjonært perspektiv på relasjoner mellom læring og kontekst.

Sammendrag
Først redegjøres det for kombinasjonen av kritisk realisme og moderne evolusjonær og institusjonell økonomisk teori. Begrunnelsen for en slik kombinasjon er at den kan utgjøre et fruktbart alternativ til positivistisk basert neoklassisk økonomi. Deretter etableres det ontologiske grunnlaget og nytten av å studere hierarkiske systemers organiserende prinsipper, og syntesens epistemologiske perspektiv, dens abduktive/retroduktive metode og bruken av metaforer som analytiske redskaper presenteres. Etter dette redegjøres det mer detaljert for metodologiske aspekter og problemer med integrasjonen av de to teoretiske delene, relatert til naturalisme, hermeneutikk og instrumentalisme. Til slutt spesifiseres begrepene evolusjonær prosess og evolusjonær økonomisk forklaring. Til sammen konstituerer de teoretiske elementene et organisk systemperpektiv.

Skrevet av Roar Samuelsen

Publikasjonsnr.
2008-1020
ISBN
0804-1873
Antall sider 21
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern