Partnerskapsbasert bruks- og verneplanprosesser

- Nordland fylkeskommune som regional utviklingsaktør. Forprosjekt.

Sammendrag
Dette forprosjektet er finansiert av Nordland Fylkeskommune og har hatt har to overordnede formål; 1) å evaluere Nordland fylkeskommunes innsats og rolle i arbeidet med fylkesdelplaner for områdene Lomsdal-Visten og Sjunkan-Misten, og 2) å utvikle en søknad til et større forskningsprosjekt rundt tematikken naturvern og arealbasert naturforvaltning. En rekke personer har bidratt til studien og det rettes herved en stor takk til alle informantene. Dette inkluderer stort sett deltagerne i de kombinerte og medvirkningsorienterte prosessene, det vil si ansatte og politikere i kommunene, grunneiere, næringsdrivende, Reindriftsadministrasjonen (Nordland), Fiskeridirektoratet (Nordland), Fylkesmannen i Nordland, og ikke minst saksbehandlere hos Nordland Fylkeskommunen og da spesielt Annelise Bolland.

Skrevet av Ingrid Bay-Larsen

Publikasjonsnr.
2006-1001
ISBN
0804-1873
Antall sider 151
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern