Organisering og regionalisering

I studien gjøres det en gjennomgang av relevant forskningsbasert og annen kunnskap omkring påstanden: "en splitting av organisasjoner på flere geografiske lokasjoner alltid vil gjøre organisasjonen mindre effektiv."

Sammendrag
Bakgrunnen for gjennomføringen av prosjektet har vært å undersøke holdbarheten i påstanden om at en splitting av organisasjoner på flere geografiske lokasjoner alltid vil gjøre organisasjonen mindre effektiv. Påstanden fremkommer ofte i forbindelse med ulike initiativer innenfor petroleumsnæringen og andre kunnskapsintensive næringer for å flytte aktiviteter nordover, men kan på generelt grunnlag være aktuell i forbindelse med regional utvikling av nye og kunnskapsbaserte næringer.

På den annen side eksisterer det erfaringer med spredt (distribuert) organisering og lokalisering som viser at man kan redusere ”avstandskostnader” og oppnå høy grad av effektivitet og måloppnåelse. I noen sammenhenger vil distribuert organisering og geografisk avstand kunne virke positivt med tanke på effektivitet og nyskapingsmuligheter, og at utvikling av teknologiske løsninger og ledelsesmessig tilrettelegging og styring vil bidra til høy effektivitet.

I studien gjøres det en gjennomgang av relevant forskningsbasert og annen kunnskap omkring hovedproblemstillingen. Som en del av studien ble det gjennomført et antall casestudier innenfor aktuelle næringer og forvaltningsorganisasjoner med erfaringer fra relokaliseringsprosesser innenfor kunnskapsintensiv virksomheter.

Skrevet av Åge Mariussen, Odd Jarl Borch, Jarle Løvland

Publikasjonsnr.
2009-09
ISBN
978-82-7321-583-3
Antall sider 88
Pris kr 100
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern