Organisering av fiskeriforvaltningen

Reorganiseringsbehov og -muligheter sett fra et regionalt ståsted.

Sammendrag
Behovet for endringer i norsk fiskeriforvaltnings organisering, og forslag om hvordan forvaltningen kan tenkes omorganisert, diskuteres i lys av utviklingstrekk i fiskerinæringens og fiskeriforvaltningens omgivelser, og den fiskeripolitiske hovedmålsettingen om bærekraftig ressursutnyttelse. Både den sentrale fiskeriforvaltning og ytre etat betraktes utfra et regionalt ståsted. En fokuserer på de funksjoner forvaltningen er tillagt, og det tas til orde for styrking av funksjoner som ressurskartlegging og -inventering, ressurskontroll, kvalitetskontroll, teknisk/økonomisk veiledning. I flere tilfeller synes styrking av funksjonen å forutsette at denne føres ut av Fiskeridirektoratets nåværende "funksjonsknippe", noe som kan tenkes føre til en vidtgående "funksjonstømming" av direktoratet.

Skrevet av Inge Thomesen

Publikasjonsnr.
1994-07
ISBN
82-7321-250-5
Antall sider 147
Pris kr 100
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern