Omstilling mellom avvikling og utvikling. Et institusjonelt perspektiv på organisatorisk omstilling

Omstillingsprosesser i råstoffbegunstigede regioner.

Sammendrag
Omstilling og nyskaping er positivt ladede begreper som står sentalt i den næringspolitiske diskursen. I følge offisielle synspunkter er behovet for omstilling og nyskaping åpenbart. Men det å håndtere dette spørsmålet på et prinsipielt plan er enklere enn å skulle spesifisere på hvilke måte man skal omstille, samt initiere og iverksette slike prosesser. Denne studien belyser kompleksiteten i organisatorisk omstilling. Hovedsiktemålet har vært å rekonstruere og analysere prosessene som utfoldet seg i tilknytning til restruktureringen av husprefabrikasjonsgruppa (Bygg-gruppa) i Moelven-konsernet. For å få inn et sammenlignede perspektiv på disse erfaringene dras det også veksler på tidligere studier av restrukturering av Norsk Jernverk i Mo i Rana.

Skrevet av Ole Johan Andersen

Publikasjonsnr.
1994-11
ISBN
82-7321-255-6
Antall sider 68
Pris kr 50
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern