Nyskapende praksis i kommunal næringsutvikling. Teori og praksis i kjølvannet av "kommuneprosjektet"

Arbeidsnotatet er resultatet av en utredningen Nordlandsforskning har gjennomført på opp-drag fra Nordland Fylkeskommune. Utredningene er en del av et regionalpolitisk program med prosjekter som tar utgangspunkt i de tre prioriterte innsatsområdene i Fylkesplan for Nordland (2004-2007).

Sammendrag
Det er et politisk mål at kommunen skal utgjøre en sentral aktør som førstelinje for nærings-utvikling. Innovasjon Norge har gjennomført et pilotprosjekt – ”Kommuneprosjektet” – hvor målet var å utvikle nye modeller i form av samarbeidsløsninger og arbeidsmetoder i nærings-utviklingsarbeidet.

I kjølvannet av Kommuneprosjektet er målet med denne rapporten å utrede et teoretisk grunn-lag for å forstå praksisen i det kommunale næringsutviklingsarbeidet. Spørsmålene som stilles er hvorfor og hvordan kommunen arbeider med næringsutvikling. For å svare på disse spørs-målene beskrives teoriperspektiver som bidrar til å forklare ulike elementer ved kommunens praksis. Videre systematiseres teorien i en analysemodell som i neste omgang er utgangspunkt for å utvikle et mer praktisk verktøy for planlegging og evaluering av næringsutviklingsarbei-det.

Skrevet av Lars Rønning

Publikasjonsnr.
2009-1006
ISBN
0804-1873
Antall sider 36
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern