Nisjematproduksjon i norsk landbruk - en studie av tilpasninger i verdikjeden

Dette arbeidsnotatet er utarbeidet med bakgrunn i det tverrfaglige prosjektet ”Arktisk lammekjøtt – konkurransefortrinn i et nasjonalt og internasjonalt marked”. Hovedformålet med dette prosjektet er å oppnå kunnskap om hvordan nordlige og alpine vekstforhold påvirker kvaliteten til lammekjøtt, og videre hvordan en slik kvalitet kan utnyttes i markedsføring nasjonalt og internasjonalt. Resultatene av prosjektet forventes å øke mulighetene for eksport av norsk lammekjøtt, samt benyttes som et utgangspunkt for eksport av tilsvarende landbruksprodukter.

Sammendrag
Undersøkelsen av tilpasninger i verdikjeden for norsk lammekjøtt som her presenteres, er en del av det tverrfaglige prosjektet ”Arktisk lammekjøtt – konkurransefortrinn i et nasjonalt og internasjonalt marked, heretter omtalt i kortformen ”Arktisk lam”. Prosjektet er et samarbeid mellom Bioforsk Nord, Nofima Mat, Nordlandsforskning, Høgskolen i Bodø, Nortura, Thulefjord, Aron Mat as og Voss kjøttindustri, og er finansiert av Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge, Nortura (tidligere Gilde), FMLA, Fondet for avgifter på jordbruks-produkter, Avtalepartene i jordbruksoppgjøret og forskningsinstitusjonene. Prosjektets hovedformål er å avdekke hvordan nordlige vekstforhold påvirker kvaliteten på norsk lammekjøtt og hvordan en slik kvalitet kan utnyttes i markedsføring nasjonalt og internasjonalt. ”Arktisk lam” består av fire delprosjekter der Nordlandsforskning har ansvar for ett av disse. Dette består av å utvikle konkurransestrategier for små- og mellomstore matproduserende bedrifter som konkurrerer i det nasjonale og det internasjonale nisjemarkedet. Et viktig utgangspunkt for disse strategiene er kvaliteter relatert til opprinnelse i form av region og/eller land. De andre delprosjektene i ”Arktisk lam” tar for seg 

• fôrkvalitet og den kjemiske oppbygningen av beiteplantene hos lam som beiter under nordlige forhold 
• kjøttkvalitet og hvordan denne påvirkes av ulike beiteregimer under nordlige forhold 
• forbrukernes opplevelse av ulike kvalitetsdimensjoner i kjøttprodukter

Skrevet av Ingrid H.E. Roaldsen

Publikasjonsnr.
2009-1005
ISBN
0804-1873
Antall sider 48
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern