Næringsvirksomhet og friluftsliv i nordnorske verneområder: konflikt eller samarbeid?

Sammendrag
Politiske myndigheter kombinerer i dag naturvern med en politikk som skal stimulere til næringsutvikling i og rundt verneområdene. Dette har så langt ført til en rekke små foretak og etableringsforsøk innen reiseliv og opplevelsesproduksjon. For at disse ”nye” næringene i framtida skal utgjøre et viktig næringsgrunnlag for lokalsamfunnene rundt vernområdene må næringsutøverne i større grad tenke profesjonell foretningsdrift og utnytte vekstmuligheter. Det må også drives en bevisst markedsutvikling der tilbudet av tjenester og betalte opplevelser utvikles parallelt med, og uten at det kommer i konflikt med nordmenns tradisjonelle friluftsliv motivert av fri tilgang til naturen og ønske om å komme bort fra menneskelig aktivitet.

En slik bevisst utvikling av naturbruk og vern kan bygges på en grunnleggende enighet mellom grunneiere/næringsutøvere og friluftsutøvere angående formålet med vern av natur og behovet for utvikling av et næringsgrunnlag som kan gi livskraftige lokalsamfunn rundt verneområdene. Også verneplanprosesser, som er ment å integrere ulike interesser, og bidra til at vernevedtak og forvaltningsplaner får bredere oppslutning, bør forsøke å utnytte denne felles forståelsen mellom grunneier- og verneinteresser, og unngå at planprosessen blir arena for polariserte holdninger og eskalering av konflikter.

Dette er noen konklusjoner vi trekker etter en studie av naturbruk og vern knyttet til åtte nordnorske verneområder.

Skrevet av Lars Rønning, Gunn Elin Fedreheim

Publikasjonsnr.
2009-12
ISBN
978-82-7321-586-4
Antall sider 90
Pris kr 100
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern