- Miljøet hos oss er helt konge!

Bakgrunnen for undersøkelsen er et ønske om å få belyst ulike årsaker til arbeidsrelatert nærvær og fravær i pleie – og omsorgssektoren og i barnehagesektoren.

Sammendrag
Bakgrunnen for undersøkelsen er et ønske om å få belyst ulike årsaker til arbeidsrelatert nærvær og fravær i pleie – og omsorgssektoren og i barnehagesektoren. Fraværet i storbyene anses som høyt, særlig innenfor pleie - og omsorg og barnehagesektoren. Samtidig viser registreringer av fravær at fraværet varierer betydelig mellom virksomhetene innenfor samme sektor. Formålet med denne undersøkelsen var derfor å studere hva som kjennetegner barnehager og sykehjem med lavt fravær, og hvilke løsninger barnehager og sykehjem med lavt fravær anvender på de utfordringer sektoren har i forhold til fravær. Resultatene av undersøkelsen bygger på data fra intervjuer med ansatte og ledere ved totalt 10 sykehjem og 9 barnehager likt fordelt på de fem storbyene, samt en spørreundersøkelse rettet til alle enhetsledere og styrere ved kommunale sykehjem og barnehager i de fem storbyene.

Hva viser undersøkelsen? 
Undersøkelsen viser at fravær og nærvær er påvirket av en rekke faktorer. Problemområdet er komplekst og har ingen enkel eller lineær forklaring. Datamaterialet peker likevel ut flere sentrale faktorer som synes å ha avgjørende innvirkning på fraværsfrekvensen i sykehjem og barnehager.

Skrevet av Lise Lien, Trude Gjernes

Publikasjonsnr.
2009-11
ISBN
978-82-7321-585-7
Antall sider 162
Pris kr 175
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern