Kunnskap for stadutvikling

Om studien
Dette arbeidet er ein kunnskapsstudie vedrørande temaet stadutvikling, då med vekt på norsk litteratur og funn frå perioden 1999 – 2009 som er relevante for lokale og regionale samfunnsutviklingstiltak.

Studien drøftar temaet stadutvikling generelt, og går djupare inn i to norske modellar for korleis stadutviklingsprosessar kan byggjast opp; sosiokulturelle stadanalysar og kulturøkonomisk stadutvikling. Studien omfattar utgjeven forskingsbasert litteratur, og gir såleis knappast eit fullstendig oversyn av det som føregår av stadutviklingsprosessar i norske kommunar. Dette gjeld t.d. dei prosessane som i større og mindre grad utfaldar seg i alle kommunar som del av planprosessane knytt til Plan og Bygningslova. Ikkje minst på kommunedelplannivå er det mange døme på aktiv deltaking i stadutvikling. Vi finn heller ikkje dei mange aksjonar knytt til budsjettbehandlingar, altså aksjonar for å vedlikehalde fellesfunksjonar på staden.

Skrevet av Dag Jørund Lønning, Håvard Teigen

Publikasjonsnr.
2009-1015
ISBN
0804-1873
Antall sider 12
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern