Kronikk: Hva er universitetenes samfunnsansvar?

Kronikk av Ingrid Bay-Larsen, Are Ingulfsvann, Randi Kaarhus, Kurt Tande, Hilde Berit Moen og Thor Arne Angelsen fra Forskningsetisk forum ved Universitetet i Nordland.

Det siste året har det pågått en bred debatt ved de norske universitetene om petroleumsforskning er forenelig med forskningsetiske retningslinjer. Universitetet i Nordland og UiT – det arktiske universitet har nylig tatt tak i denne debatten, som er høyaktuell for landsdelen.

Målet er å finne balansen mellom petroleumsforskning og forskning på omstilling til fornybare energikilder, og ivareta åpenhet rundt universitetenes samarbeid med private selskaper.

Den nasjonale debatten startet med at Universitetet i Bergen ba den Nasjonale forskningsetiske komitè for naturvitenskap og teknologi (NENT) vurdere om petroleumsforskning var i strid med nasjonale forskningsetiske retningslinjer. Det hadde lenge pågått en engasjert debatt i Bergen, med utgangspunkt i åpenhet rundt universitetets samarbeid med Statoil. I sin uttalelse konkluderer NENT med at det er forskningsetisk uforsvarlig om petroleumsforskningens rammebetingelser og forskningsaktiviteter hindrer omstillingsprosesser, slik at FNs klimamål, som Norge har forpliktet seg til, ikke kan nås.

Fem forskningsetiske prinsipper ble trukket fram; ansvar, bærekraftig utvikling, anvendelse av føre-var prinsippet, uavhengighet og åpenhet. Komitéen la til grunn at energi- og klimautfordringene verden og Norge står overfor er kollektive, og handler om hvordan alle aktører samvirker, inkludert forskningsinstitusjonene. Ifølge de forskningsetiske prinsipper bør man vise forsiktighet med forskningsvirksomhet som kan ha store negative konsekvenser for miljøet eller mennesker, selv om det ikke er etablert full sikkerhet om disse konsekvensene. Komitéen peker på at det er en reell fare for et ansvarsvakuum og at universitetene bør gis et særlig ansvar for å bidra med ny kunnskap og være en pådriver i en omstillingsprosess.

Sammen med petroleumsnæringen bør universitetene presse på for å prioritere satsningsområder som kan bidra til en omstilling, og bidra til å fremme åpenhet og oversikt over omfang og betydning av petroleumsforskning og omstillingsforskning. Per i dag mangler det en koordinert oversikt over finansiering til petroleumsforskning i Norge. NENT etterlyser dessuten en grundigere refleksjon rundt universitetenes uavhengighet, og hvordan samarbeid med petroleumsnæringen kan gi universitetene en konserverende rolle i spørsmål om norsk klimapolitikk.

Uttalelsen har nå vært diskutert ved de fleste universitetene i Norge, og responsen viser at de forskningsetiske problemstillingene er betimelige og blir tatt godt i mot. Målsettingen om en kunnskapsbasert forvaltning er en bærebjelke for de fleste politikkområder, fra helse, oppvekst, bedriftsutvikling, til forvaltning av petroleum og klimapolitikk.

Målet er at kunnskapssektoren skal vokse fra 1,6 til 3 % av BNP, hvorav den største veksten skal skje med private midler. Det er mange gode grunner til at universitetet skal ha et tett samarbeid med næringslivet. Men hvordan påvirker dette universitetenes uavhengighet og samfunnsansvar? Hvilke krav til åpenhet om finansiering og annen støtte bør vi stille? Og hvilket ansvar for omstilling til lavutslippssamfunnet bør hvile på universitetene? Det forskningsetiske utvalget ved UiN arrangerte nylig et seminar om uavhengighet i forskningen og samarbeid med oljeindustrien.

Vi ønsker å legge til rette for en åpen og allmenn debatt om grensene mellom akademia, næring og politikk i framtidens kunnskapsbaserte samfunn. Også universitetet i Tromsø har arrangert seminar, med fokus på det nyetablerte senteret for petroleumsforskning (ARCTEx). Disse spørsmålene er det viktig at universitetene, de forskningsfinansierende institusjonene og samfunnet for øvrig, er med på å diskutere. Forskningsetikkens bidrag i denne sammenheng er å reflektere rundt våre felles verdier, normer og tradisjoner, om ansvar, uavhengighet og åpenhet.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern