Kollektivtransport i et reiseliv tilgjengelig for alle - Erfaringer fra Nordland

Nordlandsforskning har gjennomført en spørreundersøkelse blant personer med nedsatt funksjonsevne i Nordland om deres erfaringer med offentlig transport.

Respondentenes vurdering av viktighet og prestasjon av ulike faktorer knyttet til transporten, er kartlagt. En viktighet-prestasjonsanalyse er gjennomført, og basert på denne er faktorene gruppert i fire kategorier etter anbefalt ressursbruk: 1) fortsett å bruke ressurser, 2) mulig det brukes for mye ressurser, 3) faktorer med lav prioritet og 4) faktorer det anbefales å bruke mere ressurser på å utbedre. Faktorer som kommer fram som viktige, men ikke tilfredsstillende i prestasjon (kategori 4), og dermed bør vurderes å forbedre er: rutefrekvenser, billettkostnader, ulike typer informasjon før og under reisen, utforming av holdeplasser, stasjoner, kaier og venterom samt brøyting og strøing av disse.  

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern