Klient - Sosialarbeiderrelasjonen: Form og innhald

Arbeid med langtidsklientar på sosialkontor.

Sammendrag
Rapporten bygger på kvalitativ analyse av 17 klient - sosialarbeidarrelasjonar frå 4 ulike sosialkontor. Variasjoner i relasjonane har kome fram ved å relatere form til eigenskaps- og kontekstuelt perspektiv, og ved å relatere innhald til materielle og emosjonelle tenester. Samsvar eller skilnad i oppfatninga av relasjonen er kome fram ved at forskar har tolka klient og sosialarbeidar ut frå om dei ser på relasjonen som samarbeid, forhandling eller konflikt. Frå datamaterialet har det også framstått tre relasjonstypar: Individ, system og interaksjonsorientering.

Skrevet av Siv Oltedal

Publikasjonsnr.
1994-12
ISBN
82-7321-256-4
Antall sider 140
Pris kr 100
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern