Kartlegging av kompetansemiljøer i den nordlige landsdelen

Dette arbeidsnotatet presenterer resultatene fra en undersøkelse som Nordlandsforskning har utført på oppdrag av Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag.

Sammendrag
Undersøkelsen har hatt som formål å kartlegge en rekke kompetansemiljøer i den nordlige landsdelen knyttet til nordområdesatsingen. Resultatene er basert på skriftlige besvarelser fra et utvalg kompetansemiljøer på en rekke spørsmål knyttet til feltet. Arbeidsnotatet presenterer ingen analyse av utviklingstrekk, men er kun å anse som en kartlegging av kompetanse i den nordlige landsdelen. 

I prosjektets første fase var Ingrid Bay-Larsen prosjektleder og Lise Lien var prosjektleder i siste fase. Ole Martin Elvehøi har stått for utarbeidelsen av alle figurer og tabeller.

Skrevet av Lise Lien, Ingrid Agathe Bay-Larsen, Ole Martin Elvehøi

Publikasjonsnr.
2006-1005
ISBN
0804-1873
Antall sider 48
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern