Hjelp når livet rakner. Evaluering av incestsentrene og incesttelefonen

Sammendrag
I forbindelse med drøftingen av Stortingsmeldingen om incestsentrene (St.meld. nr. 13, 2004-2005) gjorde Stortinget vedtak om å anmode regjeringen om å evaluere incestsentrene. Dette er bakgrunnen for at Nordlandsforskning høsten 2008 fikk i oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet å gjennomføre en evaluering av incestsentrene og incesttelefonen. Sentrale tema i evalueringen har vært incestsentrenes tilbud, kompetanse, organisering og samarbeid med det offentlige hjelpeapparatet, samt den landsdekkende incesttelefonen og stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep (FMSO). Evalueringen skal danne grunnlaget for å utvikle og forbedre incestsentertilbudet, slik at tilbudet kan tilpasses brukernes behov best mulig. Evalueringen skal også danne bakgrunn for en vurdering av spørsmålet om lovfesting av tilbudet til incestutsatte. 

Seksuelle overgrep mot barn er et samfunnsmessig problem med alvorlige konsekvenser for dem som rammes. Det er noe av det mest grusomme et menneske kan oppleve. Til tross for det, tyder mye på at tilbudet om hjelp fra det offentlige til mennesker som har vært utsatt for seksuelle overgrep i barndommen, fremdeles er for tilfeldig og utilstrekkelig (St.meld. nr 13, 2004-2005). Samfunnet og helsevesenet har langt på vei neglisjert konsekvensene av overgrep. Dette påpekes også i Stortingsmelding nr. 13 (2004-2005), hvor det står: ”Kompetansen i tenesteapparatet for å møte volds- og voldtektsutsette, herunder mennesker som har vore utsette for incest, varierer mykje.” (s. 6). Fremdeles i dag får mange utsatte ikke den hjelpen de behøver.

Skrevet av Hege Gjertsen, Ann Kristin Eide

Publikasjonsnr.
2009-02
ISBN
978-82-7321-576-5
Antall sider 256
Pris kr 150
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern