Fra særomsorg til næromsorg - eller særomsorg i nærmiljøet? Evalueringsrapport

Nordlandsprosjektet "Fra særomsorg til næromsorg"

Sammendrag
Nordland fylkeskommune har frå 1986 igangsett eit prosjekt for å endra behandlinga av rusmiddelrelaterte problem. Gjennom ressurstilførsel til oppretting av stillingar, til bustader og ei rekke andre tiltak i seks prøvekommunar, og gjennom styrkking av poliklinikkar vonar ein å etablera et samordna, samarbeidande behandlingssystem, forankra i den lokale helse- og sosialtjenesta. Mange tiltak har synt seg vellukka, men det ordinære hjelpeapparatet har vanskeleg for å ta nye oppgåver.

Skrevet av Lajla Blom

Publikasjonsnr.
1989-15
ISBN
82-7321-114-2
Antall sider 229
Pris kr 100
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern