Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll som verktøy i egenkontrollen i kommuner og fylkeskommuner

Formålet med dette prosjektet har vært å kartlegge bruken av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll i norske kommuner og fylkeskommuner.

Sammendrag
Formålet med dette prosjektet har vært å kartlegge bruken av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll i norske kommuner og fylkeskommuner. Prosjektet er gjort på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet (KRD). Kartleggingen i denne rapporten har tatt utgangspunkt i 15 problemstillinger som alle omhandler ulike sider ved den (fylkes)kommunale bruken av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Den overgripende problemstillingen i kartleggingen har vært:

”Hvor godt fungerer forvaltningsrevisjon og selskapskontroll som verktøy i den kommunale egenkontrollen?”

Skrevet av Tommy Clausen, Einar Lier Madsen

Publikasjonsnr.
2009-13
ISBN
978-82-7321-587-1
Antall sider 56
Pris kr 100
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern