Evaluering av "Stiftelsen Godt Norsk"

- en del av "Konkurransestrategier for norsk mat". Evaluering av "Konkurransestrategier for norsk mat" -delprogram Stiftelsen Godt Norsk.

Sammendrag
I denne rapporten presenteres resultatene fra evalueringen av "Stiftelsen Godt Norsk"(SGN). Evalueringen er en del av den samlede analyse av programmet "Konkurransestrategier for norsk mat", og tar for seg arbeidet med kvalitets-styring i industrien, informasjon om norsk kvalitet på landbruksvarer og profileringen gjennom fellesmerket "Godt Norsk". I rapporten presenteres organiseringen og innholdet i SNG og resultater hva angår merkebruk og profilering. Anbefalinger for videre arbeid hva angår virkemidler, organisering, samspill med øvrige deler av programmet og finansiering skisseres.

Skrevet av Sigurd Bø, Elisabet Ljunggren, Odd Jarl Borch

Publikasjonsnr.
1997-08
ISBN
82-7321-325-0
Antall sider 115
Pris kr 150
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern