Evaluering av programsatsingen i frifylkeforsøket Nordland

Evaluering av programsatsingen i frifylkeforsøket i Nordland.

Sammendrag
Programsatsingens formål var næringsutvikling via tverretatelig samarbeid. Programsatsingen har bidratt til utviklingen av et godt samarbeids- og samordningsklima mellom de 5 deltagende etater. Det ble iverksatt ca 90 tiltak innen de 13 innsatsområdene, måloppfyllelsen av disse har vært vanskelig å evaluere på grunn av mangel på resultat- og aktivitetsmål. Rapporten gir tilrådning om hvordan en videreføring av programsatsingen bør utformes.

Skrevet av Elisabet Ljunggren, Even Høydahl, Hallgeir Aalbu

Publikasjonsnr.
1996-07
ISBN
82-7321-308-0
Antall sider 88
Pris kr 100
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern