Evaluering av nettverk for kvinner i Nordland

- andre underveisrapport.

Sammendrag
Dette er den andre undervegsrapporten i Nordlandsforsking si evaluering av Nettverk for kvinner i Nordland (NettNO). NettNO starta opp i 1994, og er planlagt avslutta i 1996. Nordlandsforsking har levert ei undervegsevaluering i november 1995 (arbeidsnotat 1002/96), og vil levere sluttrapporten i april 1997. Evalueringa er initiert og utført på oppdrag av Nordland fylkeskommune. Utkast til undervegsrapport har vore diskutert i referansegruppa samansett av Dag E. Bjøru, Anita Frantzen, Anne Marie Støkken og Janneke van der Ros. I tillegg har prosjektleiinga for NettNO kommentert utkastet. På bakgrunn av dei kommentarar som her har framkome, er undervegsrapporten blitt ferdigstilt.  

Skrevet av Elisabet Ljunggren, Tone Magnussen

Publikasjonsnr.
1996-1024
ISBN
0804-1873
Antall sider 26
Pris kr 50
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern