Evaluering av kompetanseheving for fiskerinæringen i Finnmark

på kort sikt kan det se ut som om målsettingene som ligger til grunn for programmet ikke oppfylles.

Sammendrag
Det har skjedd en betydelig kompetanseheving som følge av aktivitetene iverksatt under Kompetanseheving for fiskerinæringen i Finnmark. Det gjelder opplæring rettet mpt fiskeskippere, oppdrettsnæringen og fiskeindustrien. Samtidig må man konkludere med at den registrerte kompetansesatsingen ikke på kort sikt kan sees å oppfylle målsettingene som ligger til grunn for programmet. Vi stiller oss tvilende til om omsetningen er rettet mot de viktigste flaskehalsene som fiskerinæringen står ovenfor m.h.t. kompetanse.

Skrevet av Inge Thomesen, Torbjørn Kanstad, Jon Gulowsen, Asbjørn Karlsen

Publikasjonsnr.
1992-20
ISBN
82-7321-200-9
Antall sider 118
Pris kr 100
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern