"Et godt sted å bli gammel" - En studie av aldring i rurale kommuner

Rapporten er en studie av hvordan aldring i kommuner med en høy andel framtidige eldre vil fortone seg, slik det kommer til uttrykk gjennom henholdsvis kommunale tiltak og planer, og de kommende eldres forventninger og behov knyttet til det å bli eldre i kommunen som de bor i. Empirisk bygger rapporten på en casestudie i tre distriktskommuner i Nord-Norge.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern