Erfaringsbasert kunnskap i norsk atomberedskap - medvirkning fra berørte parter

Rapporten identifiserer og oppsummerer erfaringer fra rehabilitering av forurensede områder etter Tsjernobylulykken.

Sammendrag
Rapporten identifiserer og oppsummerer erfaringer fra rehabilitering av forurensede områder etter Tsjernobylulykken, slik disse er formulert av representanter for landbruks­sektoren (inkl. reindrift), primærhelse­tjenesten, akademia, ideelle organisasjoner, lokale og regionale myndigheter, og ulike sektor­myndig­heter. Den gir også anbefalinger i det videre arbeidet med å sikre kompetanse og brukermedvirkning i norsk atomberedskap.

Skrevet av Ingrid Bay-Larsen, D. Oughton, A. Liland, IM. Eikelmann, HS. Hansen

Publikasjonsnr.
2009-15
ISBN
978-82-7321-589-5
Antall sider 52
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern