Entreprenørskap i landbruket

Hovedfagsoppgaven er en studie av entreprenørskap i landbruket med bakgrunn i problemer utøvere i næringen har med å oppnå en inntekt på linje med andre yrkesgrupper.

Sammendrag
Hovedfagsoppgaven er en studie av entreprenørskap i landbruket. Med bakgrunn i problemer utøvere i næringen har med å oppnå en inntekt på linje med andre yrkesgrupper, har det vært interessant se på næringen i et entreprenørskaps-perspektiv. Landbruksnæringen er vurdert utfra vilkårene for entreprenøriell aktivitet. Videre danner en spørreundersøkelse blant norske gårdbrukere grunnlag for å analysere betydningen av til-leggsnæringer. Resultatene fra analysen viser at tilleggsnæringer bidrar til å øke gårdbrukernes inntekt. I stor grad oppnås dette ved at ressursene gjøres mer mobile, slik at bransjemessige forskjeller utnyttes til å oppnå økt avkastning. Tilleggsnæringene representerer derimot i liten grad radikale innovasjoner som gir bedriftsspesifikk avkastning.

Skrevet av Lars Rønning

Publikasjonsnr.
2002-22
ISBN
82-7321-469-9
Antall sider 119
Pris kr 150
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern