Distansert nærhet

En studie om betydningen av relasjonene mellom styre og ledelse for faktisk styreatferd.

Sammendrag
Rapporten studerer betydningen distanse og nærhet mellom styrer og ledelse har for faktisk styreatferd. Dette gjøres gjennom en teoritestende undersøkelsesutforming med emperi fra styrer i hotellbedrifter i Norge og Sverige. I undersøkelsen søkes det å belyse og integrere antagelser/hypoteser basert på agentteori og teori som relasjonskontrakter. Ved å betrakte distanse som en "input" egenskap og nærhet som en prosessegenskap, var det mulig å løse det tilsynelatende paradokset om samtid, distanse og nærhet. Dette er forfatterens doktorgradsavhandling.

Skrevet av Morten Huse

Publikasjonsnr.
1994-09
ISBN
82-7321-252-1
Antall sider 270
Pris kr 100
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern