Da kommunen gikk på havet - om kommunal planlegging i kystsonen

Miljørettet planlegging i kystkommuner.

Sammendrag
Den kommunale kystsoneplanleggingen har ennå ikke funnet sin form, og det er uklart både hva kommunene har myndighet til å gjøre i kystsonen, og hvilken kompetanse som skal til. Foreløpig er kystsoneplanlegging mest relevant i Sør-Norge, men vil etter hvert bli stadig mer aktuelt også i Nord-Norge. Kystsoneplanlegging griper bare i begrenset grad inn i de typiske kystnæringene i Nord-Norge, særlig fordi særlover som Oppdrettsloven og Saltvannsfiskeloven er overordnet Plan- og bygningsloven. Domènestrid mellom Fiskerisjefen og Fylkesmannens miljøvernavdeling fører ofte til problemer for kystsoneplanleggingen i kystkommunene i Nordland.

Skrevet av Håkan T. Sandersen

Publikasjonsnr.
1996-10
ISBN
82-7321-311-0
Antall sider 126
Pris kr 100
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern