Publikasjoner

Her finner du publikasjoner gitt ut i Nordlandsforsknings rapport og arbeidsnotatserie, og artikler gitt ut i vitenskapelige tidsskrift. Bruk søkefunksjonene til å finne publikasjoner du leter etter.

Sesongsysselsetjing i reiselivsnæringa i Nordland

Sesongsysselsetjing i reiselivsnæringa er tema for dette notatet, som er basert på ei erkjenning av at det er behov for å skaffe fram meir kunnskap om dette området i Nordland.

Å se og bli sett

Sluttrapport fra prosjektet Klasseromsobservasjoner av intensivopplæringen i Ny Giv. Forskningsprosjektet er finansiert av Kunnskapsdepartementet og har foregått i perioden november 2011 til november 2013. Rapporten beskriver praksis i intensivopplæringen, samt læreres og elevers syn på og vurdering av tilbudet. Den innholder også en beskrivelse av tilrettelegging av intensivoppløringen i skolen, slik det er formidlet fra skoleleders side.

Gårdsturisme i Nordland: Kundeundersøkelse

Denne undersøkelsen har hatt som formål å skaffe til veie mer kunnskap om gårdsturistene i Nordland, hvem de er og og hva som inspirerer dem og påvirker dem i deres valg som fører fram til besøket.

Smart 4H, Forslag til Smart spesialisering for Nordland

I prosjektet har Nordlandsforskning på oppdrag fra Nordland fylkeskommune gjennomført analyser av næringsstrukturen i Nordland og beskrevet et forslag til såkalt "Smart spesialisering" for Nordland.

Balansekunst

En oppfølgingsstudie av personer med funksjonsnedsettelser og deres erfaringer med arbeidslivsetablering.

Bok: Learning Transnational Learning

Systems of innovation that are conducted within national borders can preserve inefficient solutions and prevent development. This has led to a feeling that transnational learning strategies are more and more desirable.

Viser fra 1 - 10, av 38 publikasjoner

Arkiv

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern