Publikasjoner

Her finner du publikasjoner gitt ut i Nordlandsforsknings rapport og arbeidsnotatserie, og artikler gitt ut i vitenskapelige tidsskrift. Bruk søkefunksjonene til å finne publikasjoner du leter etter.

Hvem vinner? - satsingsvillighet i nordnorsk landbruk

Prosjektet ”Hvem vinner? – satsingsvillighet i nordnorsk landbruk” er gjennomført av Nordlandsforskning på oppdrag fra Sparebank 1 Nord-Norge. Formålet med prosjektet er et faglig innslag på HORVA 2007 Nordnorsk Landbruksutstilling, som arrangeres i Sandnessjøen 31. august – 2. september. Dette notatet er skrevet som grunnlag for presentasjonen på HORVA. Lars Rønning har gjennomført prosjektet med faglig støtte fra Gry Alsos.

Ny karriere eller ny barriere? Arbeidsdimensjonen ved soning

Til enhver tid er det rundt 3 000 innsatte i landets fengsler og overgangsboliger. I tilknytning til soningsforløpet, deltar den enkelte innsatte/domfelte i ulike former for arbeid, aktivitet og utdanning. Samlet sett foregår det en betydelig yrkesrettet rehabilitering knyttet til soningsforløpet innen den norske kriminalomsorgen.

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten

Dette arbeidsnotatet presenterer evalueringen av Nordland fylkeskommunes småsamfunnssatsing i Nord-Salten som omfatter kommunene Steigen, Hamarøy og Tysfjord. Satsingen har pågått i årene 2004-2007. Småsamfunnssatsingen i Nordland har foregått i to geografiske områder; Nord-Helgeland og Nord-Salten, og omfatter i alt 6 kommuner.

Framtidig landbruksforskning i Bodø

Nordlandsforskning har fått i oppdrag å utrede videreføringen av landbruksforskningen generelt i Nordland og Nord-Norge med et spesielt fokus på arealbehov knyttet til forskningen i Bodø og alternativ bruk av eksisterende arealer knyttet til ny forsknings- og kunnskapsbasert aktivitet.

Bordet fanger! Temakafe som samhandlingsform

Bakgrunnen for prosjektet var en henvendelse fra Sosial- og helsedirektoratet, som Nordlandssykehuset mottok våren 2004, via Helseavdelingen hos Fylkesmannen i Nordland. Direktoratet ønsket å få erfaringer med nye og annerledes måter å drive kompetanseutvikling på, og da spesielt på tvers av tjenestenivåene. Etter Lov om spesialisthelsetjenester, § 7-4, er statlig ansatt helsepersonell pålagt å ”gi kommunehelsetjenesten råd, veiledning og opplysninger om helsemessige forhold som er påkrevd for at kommunehelsetjenesten skal kunne løse sine oppgaver etter lov og forskrift”. I forarbeidene til loven går det frem at denne plikten er absolutt, og spesialisttjenestene ikke kan unnlate å oppfylle denne plikten når kommunehelsetjenestene anmoder om det (Helsetilsynet 2002).

Klar for etablering?

Evaluering av etablereropplæring i Nord-Trøndelag. Evaluering av etablereropplæringa i Nord-Trøndelag er utført på oppdrag fra Innovasjon Norge i Nord-Trøndelag. Innovasjon Norge har inngått en avtale med Det kgl. Selskap for Norges Vel om gjennomføring av etablereropplæring for to år med mulighet for forlengelse av avtalen i inntil to nye år. Norges Vel har gjennomført de to første årene av avtalen, og har fram til nå fullført 11 etablererkurs. I tillegg er fire kurs under gjennomføring. Evalueringa er en midtveisevaluering etter to år med kursaktiviteter, og vil gi grunnlag for en vurdering og endring i forhold til de to neste årene av perioden.

Viser fra 1 - 10, av 11 publikasjoner

Arkiv

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern