Bok om strategiske endringer

I en ny bok med tittelen Strategic Reconfigurations - Building Dynamic Capabilities in Rapid Innovation-based Industries, bidrar forskningsleder Einar Lier Madsen fra Nordlandsforskere med et forslag til rammeverk og hovedkategorier av endringsferdigheter.

Einar Lier Madsen fra Nordlandsforskning har skrevet et kapittel om dynamiske kapabiliteter (endringsferdigheter) hvor forslag til rammeverk og hovedkategorier diskuteres.

Hvordan bedriftsledelsen skaper mekanismer og prosesser som tilpasser bedriften til endringer er fokus. Mens viktige konseptuelle bidrag har blitt gjort om betydningen av dynamiske kapabiliteter (endringsferdigheter) og hvordan de er utviklet, hemmes studier av fenomenet av mangelen på rammeverk og typologiseringer. I empiriske studier er det for eksempel ikke vanlig å sette dynamiske kapabiliteter inn i et rammeverk som sier noe om hva slags type dynamiske kapabiliteter det er.

I bokkapittelet går Madsen nærmere inn på disse spørsmålene. Innledningsvis blir bakgrunnen for det dynamiske kapabilitetsperspektivet presentert. Deretter går han igjennom hva dynamiske kapabiliteter kan være og begrepet defineres. En oversikt over aktuelle studier om utvikling av dynamiske kapabiliteter blir presentert og eksempler på benyttede og foreslåtte typer av dynamiske kapabiliteter blir satt inn i et rammeverk. Til slutt gjennomgås og drøftes fire hovedkategorier av dynamiske kapabiliteter.

Les mer om boka her

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern