Barrierer for kvinners entreprenørskap. Diskusjonsnotat

Dette notatet er utarbeidet som et innspill til programmet Innovasjonsløft Nord. Programmet er initiert av Kommunal- og regionaldepartementet, og var en del av tiltakene knyttet til Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk som ble lagt fram i 2003. Kunnskapsparken Bodø er sekretariat for Innovasjonsløft Nord, og er bestiller av dette notatet.

Sammendrag
Færre kvinner enn menn er involvert i entreprenørskap i Norge. Slik er det også i mange andre land, men forskjellene mellom kjønnene er større i Norge enn de fleste andre steder. Global Entrepreneurship Monitor (GEM) for 2005 viser at andelen kvinner som er engasjert i entreprenørskap i Norge, er på 24 prosent. Basert på opplysninger om alle nyregistreringer av bedrifter i perioden 2001-2003 beregnet Spilling (2004) at kvinner sto for 26 prosent av alle nyetableringer disse årene. Det har skjedd en vekst i entreprenørskapsaktiviteten i Norge de siste årene, også blant kvinner, men andelen kvinner blant de som er engasjert i entreprenørskap har holdt seg nokså stabil på rundt en fjerdedel. Flere studier de siste ti årene har vist en tilsvarende andel. Det har altså skjedd liten endring på dette området over relativt lang tid.

Skrevet av Gry Agnete Alsos

Publikasjonsnr.
2006-1009
ISBN
0804-1873
Antall sider 18
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern