Barnevernet på ny kurs? Det nye Barnevernet et forsknings- og utviklingsprosjekt i barnevernet

”Det Nye Barnevernet” (DNBV) – surveyen setter fokus på innholdet i barnevernets virksomhet.

Sammendrag
723 familier har deltatt i undersøkelsen, og dette er avgjort den største studie av barnevernets klientell, basert på intervjumateriale, som vi har hatt i Norge. Kvaliteten på intervjumaterialet er vurdert som god, med mindre ”missing” data enn det en kunne vente.

”Det Nye Barnevernet” (DNBV) – surveyen var ikke tenkt som et selvstendig forskningsprosjekt. Den var tenkt som et utgangspunkt for prosjektets fase 2, der innholdet i barnevernets virksomhet ville være i fokus. Vi trenger mer inngående studier av substansen i det kommunale barnevernarbeidet, der hjelpen gitt til den enkelte familien kan sees fra ulike vinkler. Vi så et opplagt behov for longitudinell design, og vi ville fange opp ulike parters opplevelse og forståelse av det som foregår når tiltak settes i verk. Ivaretakelse av aktørenes perspektiv på barnevern ble sett på som nødvendig i en situasjon der feltet beveger seg i retning av ideelle mål som brukermedvirkning, samarbeid og allianse mellom familier og barnvernets medarbeidere. Barnevernet har hatt en forvaltningsorientert kunnskapstradisjon der ”saker” og juridiske kategorier har vært lagt til grunn. Feltet har bare hatt svake tilløp til praksisgenerert forskning av den typen som tas for gitt innenfor tilgrensede felt som psykiatri og psykologi. Forsøk på å holde oversikt over feltet og utviklingen i barnevernet generelt har vært for avhengig av registerdata og sekundære analyser basert på registeropplysninger. Disse har opplagte begrensninger hvis innhold i barnevernets arbeid skal være i fokus.

Skrevet av H. Fauske, Willy Lichtwarck, E. Marthinsen, E. Willumsen, Graham Clifford og B.H. Kojan

Publikasjonsnr.
2009-08
ISBN
978-82-7321-582-6
Antall sider 120
Pris kr 150
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern