Kunnskapsgrunnlag og scenarier for Trøndelag som opplevelsesdestinasjon mot 2030

Nordlandsforskning utvikler i samarbeid med Mimir AS og Capia AS et samlet kunnskapsgrunnlag og et utvalg scenarier for utvikling av Trøndelag som en tydelig og relevant opplevelsesdestinasjon mot 2030.

I arbeidet vil Nordlandsforskning sammen med partnerne oppdatere og sammenstille et helhetlig kunnskapsgrunnlag som dokumenterer næringsstruktur, delingsøkonomi, destinasjonsutvikling og markedsposisjon for Trøndelag og de lokale destinasjonsområdene.  Det gjennomføres også en prosess med innspill og lokale workshops sammen med destinasjonene og landsdelsselskapet Trøndelag Reiseliv som grunnlag for å utvikle et antall scenarier som til slutt leder mot et felles hovedscenario for Trøndelag. Prosjektet gjennomføres i tett samarbeid med oppdragsgiver og dialog med en bredt sammensatt styringsgruppe.

Kunnskapsgrunnlag og scenarieutvikling inngår som et fundament for videre utvikling av opplevelsesnæringene som en del av den regionale verdiskapingsstrategien og strategisk nærings- og samfunnsutvikling i Trøndelag. Prosjektet vil avsluttes med en scenariokonferanse i 2020 der næringsaktører, destinasjoner, kommuner, regionale utviklingsaktører og kunnskapsmiljøer inviteres.

Oppdragsgiver
Trøndelag fylkeskommune
Tidsrom
-
Prosjektleder

Jarle Løvland

Tlf: 75 41 18 30

jlo@nforsk.no

Prosjektdeltakere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern