Innbyggermedvirkning i kommunereformen

Formålet med prosjektet er å fremskaffe mer kunnskap om hvordan innbyggermedvirkning i kommunereformen (folkeavstemninger og innbyggerundersøkelser) har vært planlagt og gjennomført, særlig sett i lys av arbeidet med ny kommunelov.

Prosjektet skal bidra til å gi kommunene faglig støtte i deres arbeid med innbyggermedvirkning. Det gjøres en kartlegging av alle gjennomførte medvirkningstiltak i forbindelse med kommunereformen med hensyn til antall, innretning, form, valgdeltakelse, valgalternativer og forskjeller mellom små/store kommuner og regionsenter/omlandskommuner.

Prosjektet skal vurdere kvaliteten og gyldigheten av de to medvirkningsformene. I tillegg gjennomføres en survey til et utvalg av kommuner og intervjuer med nøkkelinformanter i 10 casekommuner.

Oppdragsgiver
Kommunenes sentralforbund
Tidsrom
-
Prosjektleder

Arild Gjertsen

Tlf: 906 01 857

arild.gjertsen@nforsk.no

Prosjektdeltakere

Relaterte saker

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern