AREALGE

Det overordnede målet med AREAGLE er å utvikle kunnskap for helhetlig vurdering av kvalitet på oppretslokaliteter for algedyrking langs norskekysten.

Delmål for prosjektet er 1) å identifisere tilgjengelig areal i norske kystkommuner, 2) utvikle metodikk for modelering av arters utbredelse, og basert på disse pilotstudiene 3) utvikle hovedprosjekt med fokus på kvalitet på oppdretslokaliteter for makroagler.

Tidsrom
-
Prosjektleder

Ingrid Agathe Bay-Larsen

Tlf: 75 41 18 14

iby@nforsk.no

Prosjektdeltakere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern