Næring

Bodø

Vårt hovedfokus er evaluering og analyse av utviklingen i regioner som har et naturressursbasert næringsliv, og hva som påvirker omstilling og utvikling av mer differensiert og robust næringsstruktur. Kunnskapsutviklingen er knyttet entreprenørskap og bedriftsutvikling, og hvordan dette samspiller med regional utvikling og innovasjon. Entreprenørskapsprosessen og ulike former for entreprenørskap er viet særlig oppmerksomhet. Spørsmål knyttet til forhold mellom kjønn og økonomi er et tema.

Vår forskning omfatter også vurdering og evaluering av tiltak for regional utvikling, samt virkningen av politikk og virkemiddelbruk i regionaliseringsprosesser. Kompetanseoppbyggingen har tidligere skjedd i nær tilknytning til matnæringene landbruk og akvakultur. Næringsmessig er forskningen i dag særlig rettet mot opplevelsesbasert næringsutvikling, industri- og energibasert utvikling, samt innovasjon i offentlig sektor. Virksomheten omfatter også følgeforskning i tilknytning til regionale utviklingsprosjekter, klynger og bedriftsnettverk.

Forskningsrådet står for en stor del av prosjektporteføljen i tillegg til regionale utviklingsaktører, departementer og Interreg-/EU-relaterte aktiviteter.

Contact Information

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern