Protected nature in North-West Russia and Northern Norway

Formålet med dette prosjektet er å studere norsk og russisk arealvern og hvordan lokalsamfunn er i stand til å medvirke i planprosesser og dra nytte av verneområdene.

Det er valgt ut åtte caseområder, deriblant Øvre Pasvik nasjonalpark og Sjunkhatten nasjonalpark i Norge. NAPROLD er nært knyttet opp til PROBUS-prosjektet som studerer institusjonelle forhold ved næringsutvikling i forbindelse med vernede områder i Nord-Norge. Prosjektet involverer også Høgskolen i Bodø og Kola Science Center i Apaity (Russland)

Oppdragsgiver:
Norges forskningsråd, Nordland fylkeskommune og Landsdelsutvalget
Prosjektleder: Ingrid Bay-Larsen
Prosjektets varighet:
31.12.07-31.12.10

 

Bruk og vern av naturressurser involverer en rekke problemstillinger i inn og utland, som både er gjenstand for politiske forhandlinger og høy forskningsaktivitet. I NAPROLD ønsker vi å belyse hvordan vernet natur danner grunnlag for sosial og økonomisk verdiskaping i Nord-Norge og Nord-Vest Russland. Åtte caseområder er valgt ut for å belyse forvaltningsapparat, lokalsamfunn og den økonomiske aktiviteten som foregår i og utenfor verneområder i den norsk-russiske delen av Fennoskandia. Problemstillingene som reises i prosjektet knytter seg til å sammenligne økonomiske og administrative aspekter ved naturvern, for å overføre kunnskap og erfaringer mellom de to nabolandene. Prosjektet er et samarbeid med Høgskolen i Bodø og Kola Science Center i Apatity.

Mens det i 2008 ble gjennomført feltarbeid i norske caseområder, ble det i 2009 gjennomført russisk feltarbeid, der prosjektdeltagerne besøkte reiselivsbedrifter, lokale, regionale og føderale myndigheter ble intervjuet. Selv om forskjellene mellom naturvern og økonomisk aktivitet i tilknytning til vernede områder i Norge og Russland er overveldende, synes det også å finnes en rekke likheter knyttet til lokalt engasjement, utvikling av reiselivsnæringene og ambisjoner om å kombinere bruk og vern av viktige naturområder. Prosjektet avsluttes i 2010 blant annet med en Workshop i Murmansk, der myndigheter, bedrifter og frivillige organisasjoner inviteres for å diskutere viktige funn fra prosjektet og hvordan disse kan formidles og omsettes til politisk handling.