Utvikling for barn og unge i Hemnes kommune - Del 1

Hemnes kommune er i oppstartsfasen av et omfattende planarbeid, hvor man blant annet ønsker å gripe fatt i barn og unges situasjon. I forbindelse med dette planarbeidet ønsker kommunen forskningsbasert kunnskap om den levekårsmessige situasjonen for barn og unge i kommunen.

For å imøtekomme de behovene for anvendbar kunnskap og dialog som kommunen gir uttrykk for, har Nordlandsforskning lagt opp til en todelt studie, hvor tilbakeføring av kunnskap til kommunen inngår som et sentralt element.

Studiens del én tar sikte på å utforme en situasjonsbeskrivelse via en gjennomgang av dokumenter og databaser. Dette arbeidet vil munne ut i et problemdokument, hvor mønster, utfordringer og områder av betydning for kommunens planarbeid presenteres. Basert på denne situasjonsbeskrivelsen vil en mer omfattende studie designes, nemlig studiens del to.

Oppdragsgiver
Hemnes kommune
Tidsrom
-
Prosjektleder

Trond Bliksvær

Tlf: 950 75 408

tbl@nforsk.no

Prosjektdeltakere

Relaterte saker

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern