Nord-Norsk kompetanseoversikt av PP-tjeneste

Prosjektet har til formål å utvikle en fylkesvis oversikt over kompetansen i PP-tjenesten i Nord-Norge.

Prosjektet har til formål å utvikle en fylkesvis oversikt over kompetansen i PP-tjenesten i Nord-Norge. Hensikten er å skaffe til veie data for å målrette innsatsen i kommende etter- og videreutdanningsstrategi for PP-tjenesten i de nord-norske fylkene. Dataene utvikles på grunnlag av dataene som er innsamlet i Nordlandsforsknings nasjonale kartlegging av kompetanse i PP-tjenesten.

Det har vært utviklet landsdels- og fylkesoversikter på PP-tjenestens formalkompetanse, PPTs kompetanse på fagområder, de fire forventningene i St.m. 18, hvor stort er behovet på Statpeds fagområder i PPT, hvem som har bidratt i tidligere etterutdanningtilbud, hvilken form PPT ønsker på EVU-strategien, hvor godt egnet er profilen til ulike kompetanseinstitusjoner for PPTs fagområder. Og hvilken forståelse skoleeierne har av PP-tjenestens rolle og arbeidsoppgaver.

Tallmaterialet presenteres i et arbeidsnotat.  

Prosjektleder: Tommy Strøm

Oppdragsgiver
StatpedNord og Fylkesmennen i Nordlands, Troms og Finnmark
Tidsrom
-

Prosjektdeltakere

Relaterte saker

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern