Lokal og regional praksis - lokal næringsutvikling, selvstyre og hensynet til naturmangfoldet

Formålet med prosjektet er å utvikle kunnskap om kommunal og regional praksis i forhold til verdiskaping i randsonen.

Det legges til grunn et bredt verdiskapingsbegrep som inkluderer miljømessig, sosial, kulturell og økonomisk verdiskaping.

Prosjektet søker å finne ut av hvordan ulike politiske virkemidler bidrar til bedriftsutvikling, folkehelse, friluftsliv og nettverksbygging i regioner med mange verneområder.

Oppdragsgiver er KRD, og Nordlandsforskning skal gjennomføre studien i samarbeid med NINA. Dovre-Sunndalsfjella og Sjunkhatten nasjonalparker er valgt ut som caseområder, og vi kommer til å gjennomføre fokusgruppeintervjuer med representanter for lokal, regional og statlig miljøforvaltning, samt frivillige organisasjoner, sauebønder, reineiere, reiselivsaktører, turistforeninger og Valnesfjord helsesportsenter som en del av undersøkelsen.

Oppdragsgiver
KRD
Tidsrom
-
Prosjektleder

Ingrid Agathe Bay-Larsen

Tlf: 75 41 18 14

iby@nforsk.no

Prosjektdeltakere

Prosjektdeltagere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern