Frafall vgs. Lofoten: Utredning om frafall i den videregående skole i Lofoten

Formålet med denne undersøkelsen er å innhente data som kan brukes som kunnskapsgrunnlag for tiltak som bidrar til å begrense frafall i videregående skole i Lofoten.

Utredningen er todelt, og skal redegjøre for:

1. Skolefrafallet i Lofoten: Omfang, utvikling og årsaker: Del 1 skal både besvares ved gjennom analyser av statistikk og registre og gjennom intervju med både unge som har sluttet i videregående skole, skoler (ledelse, rådgivere, helsesøstre, formidlingskoordinatorer, OT) og andre aktører i systemet rundt de unge (barnevernet, NAV lokalt, PPT, karrieresenter, opplæringskontor, eksisterende tiltak).

2. Forslag til tiltak som kan iverksettes for å begrense frafallet mest mulig. Forslagene skal komme som et resultat av kartleggingen i del 1 og en prosess med aktuelle aktører hvor mulige tiltak foreslås.

Oppdragsgiver
Barnevernet i Lofoten
Tidsrom
-
Prosjektleder

Karin Marie Antonsen

Tlf: 986 70 603

kan@nforsk.no

Prosjektdeltakere

Relaterte saker

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern