Er alt en overgang - unge med psykiske helseproblemer

Målet med prosjektet er å undersøke og beskrive sentrale faktorer som gjør at unge med psykiske helseproblemer står utenfor arbeidslivet, og på bakgrunn av funnene peke på noen viktige tiltak som kan legge til rette for bedre psykisk helse, økt arbeidslivsdeltakelse og dermed unngå uførepensjon.

Fokus i studien vil være på de unges erfaringer og opplevelser i hverdagen, en såkalt nedenfra-studie. For å utforme tiltak og bistand som passer overfor denne gruppen er det viktig å få innsikt i og fange opp hvordan situasjonsbeskrivelsene og problemforståelsen er hos dem det gjelder. Studien omfatter kvantitative og kvalitative undersøkelser blant målgruppen unge med psykiske helseplager som befinner seg i marginale posisjoner i forhold til arbeidslivet.

Oppdragsgiver
Mental helse
Tidsrom
-
Prosjektleder

Cecilie Høj Anvik

Tlf: 75 41 18 13

cha@nforsk.no

Prosjektdeltakere

Relaterte saker

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern