Climate Change Vulnerability and Adaptive Capacity in the Agricultural Sector in Northern Norway

Nordlandsforskning, CICERO og Bioforsk Nord skal i perioden 2009-2011 gjennomføre et forskningsprosjekt om nordnorsk jordbruks sårbarhet og tilpasningsevne i forhold til endringer i klima. Prosjektet inngår i Nordnorsk Landbruksråds FoU-program og er finansiert av forskningsmidler over jordbruksavtalen.

Gjennom case-studier i 6 nordnorske kommuner er hovedmålet med prosjektet å gi kunnskap som kan bedre jordbrukets tilpasningskapasitet til klimaendringer. Dette skal oppnås gjennom først å kartlegge på hvilke områder og i hvilken grad jordbruket blir eksponert for klimaendringer. Til dette arbeidet samarbeider vi med Meteorologisk Institutt som bidrar med nedskalerte klimascenarioer for de aktuelle kommunene. Dernest skal prosjektet utlede faktorer – naturgitte, teknologiske, økonomiske, politiske og sosiale faktorer – som påvirker jordbrukets tilpasningsevne for derigjennom å utvikle strategier som kan øke tilpasningskapasiteten.

Oppdragsgiver
Nord-Norsk Landbruksråd
Tidsrom
-
Prosjektleder

Grete Hovelsrud

Tlf: 958 06 046

gho@nforsk.no

Prosjektdeltakere

Relaterte saker

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern