Trainee på egen gård – og utdannet agronom

Kua Fie, Merete Fabritius og Ingebjørg Vestrum. Foto: Hanne Risa
Kua Fie, forskerne Merete Fabritius og Ingebjørg Vestrum.

…jeg kan ikke tro at jeg har en utdanning! Moderne gårder har blitt mer lik industribedrifter, og det trengs bred kompetanse for å drive et melkebruk i dag.

Arbeid ved et melkebruk.
Fornøyde kyr.

Forprosjektet "Trainee i landbruket" ble startet av Fylkesmannens landsbruksavdeling i Finnmark sammen med Innovasjon Norge, Tana videregående skole og Finnmark Bondelag. Målsettingen med forprosjektet har vært å prøve ut en ny modell for agronomutdanning for å øke rekrutteringen til landbruket.  En modell som er basert på opplæring på egen gård, kombinert med et nett – og samlingsbasert studium.

- Den gamle praktikantordningen i landbruket blir avviklet 1.1.2015, og i denne ordningen var det ikke mulig med praksis på egen gård. Dette samt at Finnmark har særlige utfordringer knyttet til at melkebruk blir nedlagt, er bakgrunnen for dette forprosjektet, forklarer Vestrum.

Forskerne Ingebjørg Vestrum, Merete Fabritius og Tone Magnussen har evaluert forprosjektet og gjort intervjuer med alle traineer, mentorer, skole og andre som har vært involvert i prosjektet.  Ingebjørg Vestrum og Merete Fabritius har i tillegg besøkt alle melkebrukene som har vært involvert i utprøvingen av modellen. 

Nødvendig med bred kompetanse

- Tidligere var det mer vanlig at barna deltok i foreldrenes gårdsdrift, og utviklet dermed både interesse for og fikk mye kunnskap om gårdsdrifta. En rekke faktorer i samfunnet og i næringa gjør at dette bildet har endret seg, og det oppstår lett et kompetansegap mellom generasjoner. Moderne gårdsbedrifter er blitt mer avanserte, og krever både teknologisk, naturfaglig, juridisk og økonomisk kompetanse.  Tilbud om agronomutdanning til de som ønsker å overta er derfor veldig viktig for å sikre at vi har tilstrekkelig kompetanse i landbruket, forteller Vestrum.

Deltagerne i prosjektet ga tydelig uttrykk for at den økte kompetansen de hadde fått gjennom prosjektet gjorde at de følte seg tryggere i overtagelsen av gårdbedriften, sier Vestrum.
Noen ga også uttrykk for en betydelig stolthet over å ha fått en formell utdanning forteller Fabritius, og viser til et sitat i rapporten;
                      "… jeg kan ikke tro at jeg har en utdanning!"

Kombinasjon av teoretisk og praktisk utdanning

Forprosjektet har vart i 3 år, og 4 av de 5 traineene som deltok har fullført agronomutdanningen. 3 av traineene i prosjektet har også formelt overtatt, gårdsbedriften, sier Fabritius om resultatene av prosjektet. Agronomutdanningen ble gjennomført på Tana videregående skole og var nettbasert med samlinger en gang i måneden.

- Vi vet ikke noe om trainee-ordningen blir videreført, men forprosjektet virker å ha gitt gode resultater.  I evalueringen peker vi blant annet på at målgruppen må presiseres, og det må også utredes hvordan en slik utdanning skal finansieres, avslutter Fabritius.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern