Tidlig innsats

Nordlandsforskning skal evaluere prosjektet "Tidlig innsats i oppvekst" i Asker kommune. Følgeevalueringen skal danne grunnlaget for å identifisere faktorer som forklarer dagens situasjon i kommunen når det gjelder spesialpedagogiske tiltak. På bakgrunn av dette skal det fremmes forslag til mulige tiltak med hensikt å forbedre kvaliteten på opplæringstilbudet som gis i barnehager og skoler i Asker kommune.

Bakgrunnen for at Asker har lyst ut følgeevalueringen er at kommunen har opplevd en markant økning i vedtak av spesialundervisning de senere årene. Prosjektet vil deles inn i to deler. Den kvantitative kartleggingen vil være en statusbeskrivelse, og i tillegg et grunnlag for å utforme studiene av de tre delprosjektene som danner del 2. Delprosjektene består av:

  • Tolærersystem på Hovedgården ungdomsskole og Hofstad barneskole: Her skal følgeforskningen se på læringsutbyttet for alle elevene og spesielt for elever med vedtak om spesialundervisning ved å fokusere på variasjon og kvalitet på undervisningen.

  • Systemisk arbeid i PP-tjenesten: Her skal følgeforskningen se på hvilke systemrettede tiltak PPT gjør i dag, samt omfang, kvalitet og organisering av dette arbeidet, og om tiltakene fører til at PPT oppfyller de ovenstående forventninger.

  • Organisering av alternativ skole som et fleksibelt tilbud og som del av ordinær skole: Følgeforskningen skal se på utprøving som nå gjennomføres med hospitering av barnetrinnselever i alternativ skole. Hospiteringen skal gi elevene en annen arena og varierte metoder, samtidig som hjemskolen skal få overført kompetanse.

  •  

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern