Statsbudsjettet 2016

Nordlandsforsknings direktør, Iselin Marstrander.
Nordlandsforsknings direktør, Iselin Marstrander.

Det er viktig for omstillingen av Norge å legge til grunn forskningsbasert kunnskap. I statsbudsjettet foreslår Regjeringen totalt 32,5 mrd kroner til forskning og utvikling i 2016 via Kunnskapsdepartementets sektorbudsjett.

Nordlandsforskning merker seg at Langtidsplan for forskning og høyere utdanning følges opp som forutsatt og forventet med 760 millioner kroner.  Regjeringen har lagt særlig vekt på prioriteringene "Hav", "Et innovativt og omstillingsdyktig næringsliv" og "Verdensledende fagmiljøer" – noe som er i tråd med Nordlandsforsknings kompetanse og strategi.

En økning i forskningsmidler gjøres i hovedsak gjennom Norges Forskningsråds programmer i tillegg til forskningsmidler lagt under enkeltdepartementer. Det er en forventning til økt deltakelse fra de norske forskningsmiljøene i EUs forskningsprogram Horizon 2020, og Regjeringen har satt av 135 millioner kroner som stimuleringsmidler for å få oppnå dette.

- Omstilling i næringslivet er særlig vektlagt, og hvordan forskningsprogrammer kan bidra til mer forskning, utvikling og innovasjon av eksisterende næringsliv samt stimulering til nyetableringer. I tillegg vil det være viktig å få til gode innovasjonsprosesser i det offentlige som har utgangspunkt i både brukere og utøvere av velferdstjenester. Jeg ser frem til å bidra til å belyse og løse samfunnsutfordringer i både privat og offentlig sektor fremover, sier adm. direktør i Nordlandsforskning Iselin Marstrander.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern