Økende bekymring for de unge i Norden

Vertskap var Universitetet i Roskilde, Fakultet for psykologi og utdanningsstudie, samt referansegruppen for Nordisk Ministerråd ved Nordens Velferdssenters prosjekt Unge i Norden, her representert av Island, Færøyene, Finland, Danmark og Sverige.
Vertskap var Universitetet i Roskilde, Fakultet for psykologi og utdanningsstudie, samt referansegruppen for Nordisk Ministerråd ved Nordens Velferdssenters prosjekt Unge i Norden, her representert av Island, Færøyene, Finland, Danmark og Sverige.

Forskerne Cecilie Høj Anvik og Ragnhild Holmen Waldahl har brukt første halvdel av uka i Danmark ved Roskilde Universitet, for å presentere funn og foreløpige analyser fra prosjektet VISUM Norden - overganger og samarbeid rundt sårbare unge.

Målgruppen for det nordiske forskningssamarbeidet er unge i Norden mellom 16-29 år med psykisk uhelse, som befinner seg utenfor skole og arbeidsliv.

Store datamengder

Anvik og Waldahl har gjennomført en omfattende kvalitativ studie, med besøk og intervjuer med nesten 70 personer på Island og Færøyene. Forskerne har snakket med unge, hjelpetjenestene, myndigheter og andre forskere.  På møtet med prosjektets referansegruppe i Roskilde 13. april, formidlet forskerne beskrivelser av de unges situasjon og utfordringer med psykisk uhelse og med å fikse livet og hverdagen. I tillegg tegnet Anvik og Waldahl et bilde av de mest sentrale velferdsområdene i disse samfunnene: helse, utdanning, arbeid og sosiale tjenester og hvordan samhandlingen mellom disse fungerer.

Økende bekymring for de unge

- En samstemt enighet om problemet er ett av inntrykkene vi sitter igjen med etter alle intervjuene. Både islendingene og færingene er bekymret for unges psykiske uhelse, og bekymringen øker, forteller Cecilie Høj Anvik.

- Flere peker ut forebygging, og særlig tidlig forebygging, som et viktig tiltak. Det trengs flere ressurser tidlig, og særlig viktig anses skolen som et sted hvor psykisk uhelse kan fanges opp på et tidlig stadium. Lavterskeltilbudet for unge som sliter med den psykiske helsa si på Island og Færøyene er lite utbygd, sier Anvik.

- De samme utfordringene har vi også i Norge, men på Island og Færøyene finnes det lite systematisk kunnskap om problematikken. Dette er en årsak til at denne forskningsstudien er satt i gang.

Forskerne jobber nå med å analysere datamaterialet, som i tillegg til alle intervjuene, også inneholder omfattende kvalitative data med hverdagslivsbeskrivelser fra flere skoleklasser ved videregående skoler på Island og Færøyene. Ferdig rapport med endelige resultater og anbefalinger om tiltak for sårbare unge kommer til høsten.

Oppdragsgiver

Presentasjonen fant sted i regi av oppdragsgiver, Nordens Velferdssenter (NVC), og deres referansegruppe sammensatt av sentrale myndighetspersoner i de fem nordiske landene innen Nordisk Ministerråd.

Møtet foregikk ved, var tilrettelagt av, Universitetet i Roskilde, hvor vertskap var Fakultet for psykologi og utdanningsstudier. Dette representerer for øvrig et spennende og solid velferdsforskningsmiljø som Nordlandsforskning samarbeider med på flere måter, blant annet gjennom Nordisk forskernettverk unge i risiko og gjennom prosjektsamarbeid i regi av oppdraget fra NVC.

Les mer om prosjektet.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern